partiblomma

Waxholmspartiet - Borgerligt alternativ

Waxholmspartiet


Missa inte kommunfllmäktiges första sammanträde för 2017 den 20 febrauri klockan 18:30 i Rådhusets sessionsal. Senast en vecka innan mötet kan allmänheten skicka in frågor till de förtroendevalda politikerna representerade i KF


Ta hand om er därute så hoppas vi på ett återseende ute på byn...


Reservationer vid senaste sammansträdet i stadsbyggnadsnämnden, den 14 december 2016


 • Reservation mot rivning av Norrbergsskolan - 2016-12-14

 • Reservation angåede motion avseende krav på tillståndsgivning - 2016-12-14


 • Rivning av Norrbergsskolan UPPRÖR Vaxholmsborna...

  En rivning av Norrbergsskolan skulle innebära negativa konsekvenser för Vaxholms kulturhistoriska värde. Det skriver en byggnadsantikvarie i sitt utlåtande om skolan. Ändå beslutade Stadsbyggnadsnämnden att godkänna en ansökan om rivningslov vid sitt senaste sammanträde. Den slutgiltiga versionen av den kulturantikvariska utredningen lämnades in en dag innan stadsbyggnadsnämnden hade sitt sammanträde i förra veckan. ”En rivning av skolan skulle betyda en klar förvanskning av en byggnad med höga arkitektoniska kvaliteter som tillsammans med Vaxholms övriga byggnader visar på Vaxholms utveckling”, står det i rapporten.

  Utredaren menar att mångfalden av olika tidsåldrar och arkitekturformer i Vaxholm är en viktig del av stadens identitet. Även tjänstemännen yttrade sig i ärendet innan mötet och yrkade på att ärendet skulle utredas mer. Politikerna som deltog i sammanträdet fick ta del av beslutsunderlaget bara en halvtimme innan beslutet fattades. Oppositionen ansåg att det var för lite tid för att hinna gå igenom det omfattande materialet och ville att ärendet skulle bordläggas.

  – Vi anser att det inte finns någon anledning att jäkta. Men det är som vanligt med Alliansen i Vaxholm, man går vidare ändå, säger Ronny Fredriksson (S), ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lars Wessberg (M) menar att det som framgår av den kulturantikvariska rapporten måste ställas mot andra värden.

  – Allt måste vägas ihop och nämndens sammantagna bedömning är att skolan ska rivas. Det finns ingen anledning att bevara den då den inte är skyddsvärd i den bemärkelsen att den är Q-märkt eller finns med i kommunens bevarandeplan, säger Wessberg.

  Att oppositionen och tjänstemännen yrkat på mer tid ger han inte mycket för. – Tjänstemännen som var föredragande sa på mötet att det här är ett politiskt beslut i första hand och det är som med allt annat i det politiska livet, det går inte alltid att få som man vill, säger Lars Wessberg.

  Kommunen fortskrider sina planer med exploatering av Lägerhöjden trots den massiva kritik som riktats mot planen

  Trots alla protester emot Norrbeget fortsätter nu kommunen att driva planfrågan. Det borde vara av en essentiell betydelse att genomföra ett samråd med aktualiserade byffförslag från den exploatör som vunnit anbudsförfarandet från kommunen. Hela samrådsförfarandet kan sägas vara ofullständigt så länge det inte har redovisats något konkret byggförslag.
  Vad ska kommunmedlemmarna ta ställning till utan ett vinnande byggförslag?

  Beslutet 2011 om att exploatera Norrberget föregicks av enbart politiska beslut i kommunfullmäktige, och således kan hela denna process anses vara inaktuell då samråd med stadens invånare har förbigåtts eller genomförts på ett inadekvat sätt.

  Läs mer »  Tjäna medborgarna - Genomför en folkomröstning
  Majoriteten i Vaxholm stad tycker det är oansvarigt att driva det nystartade folkinitiativet i staden, och referar därför till ett beslut som togs 2011. Sten Wickström som är initiativtagare hävdar att kommunen har fel avseende detta, då majoriteten vilseleder och förolämpar varje invånare i staden genom att inte acceptera detta initiativ.

  Verkligheten såsom den ser ut i Vaxholm kräver bättre politisk varsamhet, eftertänksamhet och samsyn inom stadsplanering, något som den sittande kommunledningen inte verkar vilja förstå. Det vi har att värna om i kommunen är ju Vaxholms unika kultur- och skärgårdsmiljö, det vill säga höga värden som är oersättliga.

  Följaktligen är det ju dessutom en fråga om kommunens ekonomi vilken såklart inte förbättras genom att förhindra exploateringen av Lägerhöjden, det vill säga en ekonomi som försämras alltmer genom löpande kortsiktiga exploateringsintäkter. Detta är ju en av de faktorer som Waxholmspartiet motsätter sig kraftigt, det vill säga att kommunen inte bör sälja av mark i närhet av vår unika skärgårdsmiljö i syfte att kortsiktigt erhålla finasiella medel som täcker upp för de investeringar som genomförs inom kommunen, se vår reservation under rubriken motiner och reservationer som beskriver vårt ställningstagande mer i detalj.

  Vidare är förväntningar på de företroendevalda politiker inom en kommun att de förmår balansera ekonomi och externa avsikter mot behov och önskemål som våra medborgare står för, för vem skulle annars göra det? Som politiker är det icke lämpligt att frångå samförstånd och kompromisslösningar för att ingå i en politisk allians, poäng är att varje enskild företroendevald politiker förväntas förvalta sitt mandat på ett för medborgarna tillfredställande sätt.

  Sammanfattningsvis, enligt Waxholmspartiet är en folkomröstning ingalunda oansvarigt eller en onödig kostnad. Tvärtom – vardagens demokrati är minst lika viktigt i Vaxholm som valdagens.

  Läs mer »

  Reservation beträffande kommunens mål och budget för 2017 till och med 2019

  Waxholmspartiet reserverade sig skriftligen mot kommunes mål och budeget för 2017-2019 med hänsyn till följande punkter: • Riskfylld plan med t ex endast 2% överskott år 2019

 • Otrolig skuldökning trots massiva exploateringar med stor negativ påverkan på staden

 • Alliansen borde informera ifall det finns ytterligare exploateringar utöver de som återfinns i Exploateringsprogrammet

 • Internräntan är väldigt hög i förhållande till kommunens övergripande lånekostnad

 • Taxorna omfattar ytterligare en höjning (!) av VA-taxan för att försöka täcka de stora investeringskostnaderna som krävs då kommunen expanderar befolkningen


 • Sammantaget ser Waxholmspartiet en dyster och riskfylld bild av läget inför framtiden. Byggandet av framför allt Campus Vaxholm projektet för över 300MSEK har försatt kommunen i en olycklig situation sett ur ekonomisk synvinkel. På sikt kommer detta drabba andra verksamheter, inklusive skolan, framöver. Waxholmspartiet var kraftigt emot Campus-projektet, stora exploateringar och har hela tiden ifrågasatt devisen om att stor befolkningsökning ska vara gynnsam för kommunens ekonomi. Det är mycket oroväckande att inte kommunen själv ens räknat på helhetsekonomin vid kraftiga befolkningsökningar samtidigt som man i t ex ÖP 2030 och enskilda detaljplaneringar hänvisar just till förbättrad ekonomi vid befolkningstillväxt.  Läs mer »  Motion avseende bibehållande av kommunal väg på Rindö  Lantmäteriet har av Vaxholms stad fått i uppdrag att genomföra en anläggningsförrättning som ett led i att göra Militärvägen och Byviksvägen på Rindö till en gemensamhetsanläggning, som för över underhållsansvaret från kommunen till de boende kring dessa vägar (enskild väg).

  Området i anslutning till Militärvägen på Rindö har redan fyra vägföreningar som håller respektive vägavsnitt i skick med egna medel (Röräng, Rindöbacken, Rindö by och Ekudden). Röräng har direkt förbindelse med Rindövägen och behöver inte använda Militärvägen.

  Rörängsborna utgör en stor del av de boende i närheten av vägen, varför de kvarvarande ägarna, som måste nyttja militärvägen, för att komma till allmän väg, får en betydande ekonomisk belastning.

  Waxholmspartiets motförslag  Med hänsyn till ovanstående, med bilagor, motionerar Waxholmspartiet för att, Nämnden fattar beslut om att Lantmäteriets anläggningsförrättning avbryts och att kommunens huvudmannaansvar kvarstår.

  För WP i nämnden för Teknik Fritid och Kultur  Läs mer »
  Bilaga till motionen, Waxholmspartiets bemötande till stadsbyggnadskontoret

  En markanvisningstävlingen för den kommande exploateringen av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare

  Beslutet att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget är odemokratiskt. Det tycker Social- demokraterna i Vaxholm. Men kommunalrådet Lars Lindgren (M) slår tillbaka kritiken.

  – Underligt att någon kan klaga på oss för att vi är effektiva, säger han.

  På kommunstyrelsens sammanträde den beslutade den styrande alliansen i Vaxholm att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget. Exploatörer erbjuds att lämna anbud på marken där Norrbergsskolan står idag. Kommunen vill bygga 200 till 300 bostäder i trä samt en förskola där, trots att det inte finns någon färdig detaljplan för området.

  Läs mer »

  Halvvägs i politiken - En jämförelse mellan Vaxholm och Österåker  Nu har det gått hela 2 år sedan valet 2014, och därmed är vi nu halvvägs genom den nuvarande mandatperioden. Följaktligen har tidningen Mitt i Södra roslagen sammanställt en halvtidsutvärdering beträffande det politiska läget mellan de 2 grannkommunerna. Nedan kan du läsa om hur lokalpolitikerna ger sin syn på vad som har utvecklats i staden, som exempelvis:

 • Kritik mot bristande insyn från oppositionen

 • Kritiserad linfärja i Vaxholm blev en besökssucce

 • Vilka partier skolkar mest från kommunalfullmäktiges sammanträden?


 •  I Vaxholm tappade det styrande Moderaterna hela 10 procentenheter vid valet 2014
  – trots utspel om en linfärja till Kastellet. Det irriterade kommunalrådet Lars Lindgren (M) så mycket att han körde ut Mitt i:s reporter från partiets valvaka. Men Alliansen behöll sin majoritet. Än bättre blev det när Lindgren lyckade tjusa Miljöpartiet att stötta Alliansen, mot löfte om 100 nya hyresrätter. Linfärjan, som nu kört en säsong, har kritiserats hårt men blivit en succé bland besökare. Värre då med den lokala demokratin, enligt många. Exploateringar som Campusbygget har genomförts trots kritik och rivningen av Norrbergsskolan ser ut att bli av. En namninsamling för att få en folkomröstning om Norrbergsskolan kvästes då kommunen valde att bedöma formalia så strängt man kunde, så att 40 procent av namnen underkändes. En het fråga har också varit hur stadens kajer ska utvecklas i framtiden. I december 2015 förklarade Lindgren oväntat att han tänkte avgå nu i höst, men i våras hade han lika oväntat ändrat sig och har blivit kvar.

  Läs mer »

  Att vilja och välja - skriven av Sten Wickström  Detta dokument skrivet av författaren och samhällsdebattören Sten Wickström avhandlar förslag på hur Vaxholms stad skulle kunna planera för att eventuellt bevara Norrbergsskolan på Lägerhöjden som grundskola. Vidare beskriver Sten Wickström hur Campus Vaxholm ses över för ett mer adekvat ändamål.

  OBS! Waxholmspartiet har inte utfört någon fördjupad analys över Sten Wickströms skrivelse med förslag och kan således inte ställa sig bakom förslagen fullt ut, men generellt finns en grundtanke i skrivelsen som kan vara värd att beakta.

  Att vilja och välja - skriven av Sten Wickström

  Dina synpunkter är guld värda för oss!! • Glöm inte bort att ge oss dina synpunkter för vad du anser att vi skall arbeta med i politiken. Följ denna länk och skicka oss ett meddelande: Kontakta oss


 • Aktuella artiklar • Den nyligen startade markanvisningstävlingen för kommande exploatering av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare
 • Bygget på Norrberget får kritik

 • Kommunal väg kan komma att bli privatiserad på Rindö
 • Irritation kring eventuell privatisering av kommunal väg

 • Vaxholms accelerande exploatering är inte unik! Alingsås kommun - Ekonomiska risker med för snabb befolkningstillväxt

 • Sidan uppdateras löpande - senast uppdaterad 2017-01-16
  Den kommunala vägen vid namn Militärvägen på Rindö kan komma att bli privatiserad


  Generic placeholder image

  Irritationen var påtaglig förra tisdagen under ett lantmäterisammanträde på Rindö. Kommunen vill lämna över ansvaret för Militärvägen på fastighets- ägarna som använder den, men kritiska deltagare menade dock att lantmäteriets beräkningar innehöll fel.


  Visa mer »


  Generic placeholder image

  Waxholmspartiet på sociala medier

  Besök oss gärna i vår verksamhet ute på sociala medier. Vi uppdaterar kontinuerligt aktuella händelser i politiken, i syfte att delge en trovärdig information.

  Gilla oss på facebook:
  Waxholmspartiet på Facebook!

  Visa mer »