partiblomma

Waxholmspartiet - Borgerligt alternativ

Waxholmspartiet
Missa inte kommunfullmäktiges sista sammanträde för 2016!!

Måndagen den 12 december 2016 klockan 18:30 håller kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för det gångna året. Vi hoppas på en stor uppslutning eftersom några av kommunens viktigaste punkter kommer att beröras, nämligen Mål och budget förhandlingarna.

Tyvärr har nu kommunfullmäktiges presidium beslutat att ta bort den demokratiska frågestund som varje sammanträde började med, och istället kommer kommunfullmäktige alltid att inleda sina sammanträden med ett "politiker-cafe" för kommunmedborgarna. Ambitionen från samtliga företroendevalda kommer därför att vara en närvaro under detta förtroende möte.

Varmt välkommen och väl mött på fullmäktiges sista sammanträde.


Kommunen fortskrider sina planer med exploatering av Lägerhöjden trots den massiva kritik som riktats mot planen

Trots alla protester emot Norrbeget fortsätter nu kommunen att driva planfrågan. Det borde vara av en essentiell betydelse att genomföra ett samråd med aktualiserade byffförslag från den exploatör som vunnit anbudsförfarandet från kommunen. Hela samrådsförfarandet kan sägas vara ofullständigt så länge det inte har redovisats något konkret byggförslag.
Vad ska kommunmedlemmarna ta ställning till utan ett vinnande byggförslag?

Beslutet 2011 om att exploatera Norrberget föregicks av enbart politiska beslut i kommunfullmäktige, och således kan hela denna process anses vara inaktuell då samråd med stadens invånare har förbigåtts eller genomförts på ett inadekvat sätt.

Läs mer »Tjäna medborgarna - Genomför en folkomröstning
Majoriteten i Vaxholm stad tycker det är oansvarigt att driva det nystartade folkinitiativet i staden, och referar därför till ett beslut som togs 2011. Sten Wickström som är initiativtagare hävdar att kommunen har fel avseende detta, då majoriteten vilseleder och förolämpar varje invånare i staden genom att inte acceptera detta initiativ.

Verkligheten såsom den ser ut i Vaxholm kräver bättre politisk varsamhet, eftertänksamhet och samsyn inom stadsplanering, något som den sittande kommunledningen inte verkar vilja förstå. Det vi har att värna om i kommunen är ju Vaxholms unika kultur- och skärgårdsmiljö, det vill säga höga värden som är oersättliga.

Följaktligen är det ju dessutom en fråga om kommunens ekonomi vilken såklart inte förbättras genom att förhindra exploateringen av Lägerhöjden, det vill säga en ekonomi som försämras alltmer genom löpande kortsiktiga exploateringsintäkter. Detta är ju en av de faktorer som Waxholmspartiet motsätter sig kraftigt, det vill säga att kommunen inte bör sälja av mark i närhet av vår unika skärgårdsmiljö i syfte att kortsiktigt erhålla finasiella medel som täcker upp för de investeringar som genomförs inom kommunen, se vår reservation under rubriken motiner och reservationer som beskriver vårt ställningstagande mer i detalj.

Vidare är förväntningar på de företroendevalda politiker inom en kommun att de förmår balansera ekonomi och externa avsikter mot behov och önskemål som våra medborgare står för, för vem skulle annars göra det? Som politiker är det icke lämpligt att frångå samförstånd och kompromisslösningar för att ingå i en politisk allians, poäng är att varje enskild företroendevald politiker förväntas förvalta sitt mandat på ett för medborgarna tillfredställande sätt.

Sammanfattningsvis, enligt Waxholmspartiet är en folkomröstning ingalunda oansvarigt eller en onödig kostnad. Tvärtom – vardagens demokrati är minst lika viktigt i Vaxholm som valdagens.

Läs mer »

Reservation beträffande kommunens mål och budget för 2017 till och med 2019

Waxholmspartiet reserverade sig skriftligen mot kommunes mål och budeget för 2017-2019 med hänsyn till följande punkter: • Riskfylld plan med t ex endast 2% överskott år 2019

 • Otrolig skuldökning trots massiva exploateringar med stor negativ påverkan på staden

 • Alliansen borde informera ifall det finns ytterligare exploateringar utöver de som återfinns i Exploateringsprogrammet

 • Internräntan är väldigt hög i förhållande till kommunens övergripande lånekostnad

 • Taxorna omfattar ytterligare en höjning (!) av VA-taxan för att försöka täcka de stora investeringskostnaderna som krävs då kommunen expanderar befolkningen


 • Sammantaget ser Waxholmspartiet en dyster och riskfylld bild av läget inför framtiden. Byggandet av framför allt Campus Vaxholm projektet för över 300MSEK har försatt kommunen i en olycklig situation sett ur ekonomisk synvinkel. På sikt kommer detta drabba andra verksamheter, inklusive skolan, framöver. Waxholmspartiet var kraftigt emot Campus-projektet, stora exploateringar och har hela tiden ifrågasatt devisen om att stor befolkningsökning ska vara gynnsam för kommunens ekonomi. Det är mycket oroväckande att inte kommunen själv ens räknat på helhetsekonomin vid kraftiga befolkningsökningar samtidigt som man i t ex ÖP 2030 och enskilda detaljplaneringar hänvisar just till förbättrad ekonomi vid befolkningstillväxt.  Läs mer »  Motion avseende bibehållande av kommunal väg på Rindö  Lantmäteriet har av Vaxholms stad fått i uppdrag att genomföra en anläggningsförrättning som ett led i att göra Militärvägen och Byviksvägen på Rindö till en gemensamhetsanläggning, som för över underhållsansvaret från kommunen till de boende kring dessa vägar (enskild väg).

  Området i anslutning till Militärvägen på Rindö har redan fyra vägföreningar som håller respektive vägavsnitt i skick med egna medel (Röräng, Rindöbacken, Rindö by och Ekudden). Röräng har direkt förbindelse med Rindövägen och behöver inte använda Militärvägen.

  Rörängsborna utgör en stor del av de boende i närheten av vägen, varför de kvarvarande ägarna, som måste nyttja militärvägen, för att komma till allmän väg, får en betydande ekonomisk belastning.

  Waxholmspartiets motförslag  Med hänsyn till ovanstående, med bilagor, motionerar Waxholmspartiet för att, Nämnden fattar beslut om att Lantmäteriets anläggningsförrättning avbryts och att kommunens huvudmannaansvar kvarstår.

  För WP i nämnden för Teknik Fritid och Kultur  Läs mer »
  Bilaga till motionen, Waxholmspartiets bemötande till stadsbyggnadskontoret


  Nytt folkinitiativ med krav på en folkomröstning har nu startat i Vaxholm!  Det var ett tydligt budskap när lite drygt 200 Vaxholmsbor närvarade vid nätverket Vaxholms vänners presskonferens. Nu har näterket under ledning av intiativtagaren Sten Wickström valt att starta en ny namninsamling i syfte att uppnå de 10% som krävs för att en folkomröstnng måste aktualiseras. Detta är även det andra folkinitiativet om i princip samma fråga. Den tidigare namninsamlingen ledd av initiativtagren Göran Malmsten lyckades tyvärr aldrig uppnå de essentiella antal som det enligt kommunlagen måste uppnås.

  Skräcken. Regelvidrigt. Låt skolan vara kvar. Bevara Vaxholms småstadsidyll. Kritiken mot kommunens storslagna planer att exploatera marken där Norrbergsskolan ligger idag låter inte'vänta på sig.

  – Det normala är att en kommun är mån om medborgarna och lyssnar på folkinitiativ men inte i vår kommun, säger Sten Wickström, som var en av de som talade på det möte som föreningen Vaxholms vänner arrangerade i förra veckan. Han och föreningen vill få till en folkomröstning för att stoppa detaljplanen som avser att ge plats åt upp till 300 bostäder på marken där skolan ligger idag. Flera av de som var på plats är övertygade om att frågan om Norrberget är tvärpolitisk.

  – Det spelar ingen roll vilken politisk tillhörighet man har i den här frågan. Norrbergets framtid angår oss alla, säger Lars Zackrisson från Vaxholms vänner.

  SVANTE SUNDELIN, från Vaxholms vänner, tycker att byggplanerna på Norrberget, liksom många andra byggprojekt i kommunen, håller på att forma Vaxholm till en förort. En herre i publiken håller med.

  – Det går alldeles för fort VAXHOLM och det byggs för stort, säger han.

  För en folkomröstning krävs namnunderskrifter från minst tio procent av de röstberättigade i kommunen. Det vill säga cirka 850 namn i Vaxholms fall. Det blir andra gången föreningen samlar in namn. Senast det gjordes ogiltigförklarades namninsamlingen av kommunen. Men denna gång har folkomröstningen stöd från oppositionen från första början.

  – Vi kommer inte ha några problem att få ihop namnunderskrifter. Sist fick vi ihop 1400 namn, säger Lars Zackrisson.

  Vill man skriva på för att kräva en folkomröstning kan man antingen kontakta folkinitiativtagaren Sten Wickström på nummer 08-541 307 88. Alternativt kan man kontakta Ingalill Gullers på mobilnummer 0702-47 26 11. Det går även bra att besöka klädaffären Dock’s (Moniqua Hultbergs klädesaffär), Hamngatan 9 under ordinarie öppettider där det finns en pärm med namnlistor tillgängligt. Vidare finns det från och med den 1:a november en pärm hos frisör Stefan Zetterberg på Rådhustorget.  Läs mer »


  Majoriteten i Vaxholm tycker det är oansvarigt att driva det nya folkinitiativet  Kommunalrådet Lars Lindgren (M) kallar kritiken mot detaljplanen för verklighetsfrånvänd. Nu kritiserar han och de andra styrande partierna i kommunen initiativet till en folkomröstning. ”Oansvarigt”, skriver de i ett uttalande på sociala medier.
  Efter mötet på Norrbergsskolan i förra veckan skriver nu den styrande majoriteten i Vaxholm i ett gemensamt uttalande om initiativet till folk- omröstning. De hävdar att en sådan inte kommer gagna demokratin, som Vaxholms vänner framhåller. Beslutet att bebygga marken på Norrberget togs redan 2011 då man ansåg att en renovering av Norrbergsskolan skulle bli för dyr. Den nya skolan, Kronängsskolan, står dessutom utan finansiering om Norrbergsskolan ska stå kvar, skriver de. Därför menar majoriteten i Vaxholm att initiativet till folkomröstning är oansvarigt samt att kritikerna vaknat för sent.

  ”ATT FÖRSÖKA" få medborgare att tro att det går att ändra på en rivning av Norrbergsskolan kvart över tolv är att föra alla bakom ljuset”, skriver de i sitt uttalande. Majoriteten säger också att om en folkomröstning blir verklighet måste andra verksamheter i kommunen bli lidande för att bekosta en sådan. De menar att detta är att slösa på kommunens resurser.

  Läs mer »

  Sammanfattning från samråd för detaljplan 410 avseende exploatering av Lägerhöjden och rivning av Norrbergsskolan

  Planen syftar till att möjliggöra för 200-300 bostäder i flerbostadshus, en ny förskola och promenad med sjöutsikt. Samrådstiden pågår mellan 19 september och 17 oktober 2016 och synpunkter på samrådsförslaget ska ha kommit in senast 17 oktober.

  Den 28 september bjöd tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen in till samrådsmöte. Sammanlagt kom 87 personer för att få information och ges möjlighet att ställa frågor om detaljplanen och projektet.

  Mötet hölls i Söderfjärdsskolans matsal och på plats från kommunen var projektledare Beatrice Berglund, planarkitekt Eduardo Alarcon Klein, planchef Kristina Henschen, stadsbyggnadschef Susanne Edén och exploateringschef Richard Hallman.

  Kristina Henschen inledde med att berätta om Vaxholms utmaningar framöver och varför staden behöver växa, Eduardo Alarcon Klein beskrev sedan detaljplanen och hur processen för en detaljplan går till. Kvällen avslutades med en längre frågestund med stort engagemang från publiken. Frågorna rörde detaljplanen och den pågående markanvisningstävlingen men också kommunens utveckling i stort när det gäller bostadsbyggandet.  Läs mer »

  Reservation avseende detaljplan för Norrberget - Kommunstyrelsen 20160901


 • Reservation KS 20160901 - Dp Norrberget version 1

 • Reservation KS 20160901 - Dp Norrberget version 2

 • Följ denna länk och skicka oss ett meddelande om du har synpunkter för vad som behöver förbättras i politiken: Kontakta oss

 • En markanvisningstävlingen för den kommande exploateringen av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare

  Beslutet att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget är odemokratiskt. Det tycker Social- demokraterna i Vaxholm. Men kommunalrådet Lars Lindgren (M) slår tillbaka kritiken.

  – Underligt att någon kan klaga på oss för att vi är effektiva, säger han.

  På kommunstyrelsens sammanträde den beslutade den styrande alliansen i Vaxholm att utlysa en markanvisningstävling för Norrberget. Exploatörer erbjuds att lämna anbud på marken där Norrbergsskolan står idag. Kommunen vill bygga 200 till 300 bostäder i trä samt en förskola där, trots att det inte finns någon färdig detaljplan för området.

  Läs mer »

  Halvvägs i politiken - En jämförelse mellan Vaxholm och Österåker  Nu har det gått hela 2 år sedan valet 2014, och därmed är vi nu halvvägs genom den nuvarande mandatperioden. Följaktligen har tidningen Mitt i Södra roslagen sammanställt en halvtidsutvärdering beträffande det politiska läget mellan de 2 grannkommunerna. Nedan kan du läsa om hur lokalpolitikerna ger sin syn på vad som har utvecklats i staden, som exempelvis:

 • Kritik mot bristande insyn från oppositionen

 • Kritiserad linfärja i Vaxholm blev en besökssucce

 • Vilka partier skolkar mest från kommunalfullmäktiges sammanträden?


 •  I Vaxholm tappade det styrande Moderaterna hela 10 procentenheter vid valet 2014
  – trots utspel om en linfärja till Kastellet. Det irriterade kommunalrådet Lars Lindgren (M) så mycket att han körde ut Mitt i:s reporter från partiets valvaka. Men Alliansen behöll sin majoritet. Än bättre blev det när Lindgren lyckade tjusa Miljöpartiet att stötta Alliansen, mot löfte om 100 nya hyresrätter. Linfärjan, som nu kört en säsong, har kritiserats hårt men blivit en succé bland besökare. Värre då med den lokala demokratin, enligt många. Exploateringar som Campusbygget har genomförts trots kritik och rivningen av Norrbergsskolan ser ut att bli av. En namninsamling för att få en folkomröstning om Norrbergsskolan kvästes då kommunen valde att bedöma formalia så strängt man kunde, så att 40 procent av namnen underkändes. En het fråga har också varit hur stadens kajer ska utvecklas i framtiden. I december 2015 förklarade Lindgren oväntat att han tänkte avgå nu i höst, men i våras hade han lika oväntat ändrat sig och har blivit kvar.

  Läs mer »

  Att vilja och välja - skriven av Sten Wickström  Detta dokument skrivet av författaren och samhällsdebattören Sten Wickström avhandlar förslag på hur Vaxholms stad skulle kunna planera för att eventuellt bevara Norrbergsskolan på Lägerhöjden som grundskola. Vidare beskriver Sten Wickström hur Campus Vaxholm ses över för ett mer adekvat ändamål.

  OBS! Waxholmspartiet har inte utfört någon fördjupad analys över Sten Wickströms skrivelse med förslag och kan således inte ställa sig bakom förslagen fullt ut, men generellt finns en grundtanke i skrivelsen som kan vara värd att beakta.

  Att vilja och välja - skriven av Sten Wickström

  Dina synpunkter är guld värda för oss!! • Glöm inte bort att ge oss dina synpunkter för vad du anser att vi skall arbeta med i politiken. Följ denna länk och skicka oss ett meddelande: Kontakta oss


 • Aktuella artiklar • Den nyligen startade markanvisningstävlingen för kommande exploatering av Lägerhöjden har väckt stark kritik bland Vaxholms medborgare
 • Bygget på Norrberget får kritik

 • Kommunal väg kan komma att bli privatiserad på Rindö
 • Irritation kring eventuell privatisering av kommunal väg

 • Vaxholms accelerande exploatering är inte unik! Alingsås kommun - Ekonomiska risker med för snabb befolkningstillväxt

 • Sidan uppdateras löpande - senast uppdaterad 2016-11-27
  Den kommunala vägen vid namn Militärvägen på Rindö kan komma att bli privatiserad


  Generic placeholder image

  Irritationen var påtaglig förra tisdagen under ett lantmäterisammanträde på Rindö. Kommunen vill lämna över ansvaret för Militärvägen på fastighets- ägarna som använder den, men kritiska deltagare menade dock att lantmäteriets beräkningar innehöll fel.


  Visa mer »


  Generic placeholder image

  Waxholmspartiet på sociala medier

  Besök oss gärna i vår verksamhet ute på sociala medier. Vi uppdaterar kontinuerligt aktuella händelser i politiken, i syfte att delge en trovärdig information.

  Gilla oss på facebook:
  Waxholmspartiet på Facebook!

  Visa mer »