En rivning av Norrbergsskolan skulle innebära negativa konsekvenser för Vaxholms kulturhistoriska värde. Det skriver en byggnadsantikvarie i sitt utlåtande om skolan. Ändå beslutade Stadsbyggnadsnämnden att godkänna en ansökan om rivningslov vid sitt senaste sammanträde. Den slutgiltiga versionen av den kulturantikvariska utredningen lämnades in en dag innan stadsbyggnadsnämnden hade sitt sammanträde i förra veckan. ”En rivning av skolan skulle betyda en klar förvanskning av en byggnad med höga arkitektoniska kvaliteter som tillsammans med Vaxholms övriga byggnader visar på Vaxholms utveckling”, står det i rapporten.

Utredaren menar att mångfalden av olika tidsåldrar och arkitekturformer i Vaxholm är en viktig del av stadens identitet. Även tjänstemännen yttrade sig i ärendet innan mötet och yrkade på att ärendet skulle utredas mer. Politikerna som deltog i sammanträdet fick ta del av beslutsunderlaget bara en halvtimme innan beslutet fattades. Oppositionen ansåg att det var för lite tid för att hinna gå igenom det omfattande materialet och ville att ärendet skulle bordläggas.

– Vi anser att det inte finns någon anledning att jäkta. Men det är som vanligt med Alliansen i Vaxholm, man går vidare ändå, säger Ronny Fredriksson (S), ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lars Wessberg (M) menar att det som framgår av den kulturantikvariska rapporten måste ställas mot andra värden.

– Allt måste vägas ihop och nämndens sammantagna bedömning är att skolan ska rivas. Det finns ingen anledning att bevara den då den inte är skyddsvärd i den bemärkelsen att den är Q-märkt eller finns med i kommunens bevarandeplan, säger Wessberg.

Att oppositionen och tjänstemännen yrkat på mer tid ger han inte mycket för. – Tjänstemännen som var föredragande sa på mötet att det här är ett politiskt beslut i första hand och det är som med allt annat i det politiska livet, det går inte alltid att få som man vill, säger Lars Wessberg.