Trots alla protester emot Norrbeget fortsätter nu kommunen att driva planfrågan. Det borde vara av en essentiell betydelse att genomföra ett samråd med aktualiserade byffförslag från den exploatör som vunnit anbudsförfarandet från kommunen. Hela samrådsförfarandet kan sägas vara ofullständigt så länge det inte har redovisats något konkret byggförslag.
Vad ska kommunmedlemmarna ta ställning till utan ett vinnande byggförslag?

Beslutet 2011 om att exploatera Norrberget föregicks av enbart politiska beslut i kommunfullmäktige, och således kan hela denna process anses vara inaktuell då samråd med stadens invånare har förbigåtts eller genomförts på ett inadekvat sätt.