Majoriteten i Vaxholm stad tycker det är oansvarigt att driva det nystartade folkinitiativet i staden, och referar därför till ett beslut som togs 2011. Sten Wickström som är initiativtagare hävdar att kommunen har fel avseende detta, då majoriteten vilseleder och förolämpar varje invånare i staden genom att inte acceptera detta initiativ.

Verkligheten såsom den ser ut i Vaxholm kräver bättre politisk varsamhet, eftertänksamhet och samsyn inom stadsplanering, något som den sittande kommunledningen inte verkar vilja förstå. Det vi har att värna om i kommunen är ju Vaxholms unika kultur- och skärgårdsmiljö, det vill säga höga värden som är oersättliga.

Följaktligen är det ju dessutom en fråga om kommunens ekonomi vilken såklart inte förbättras genom att förhindra exploateringen av Lägerhöjden, det vill säga en ekonomi som försämras alltmer genom löpande kortsiktiga exploateringsintäkter. Detta är ju en av de faktorer som Waxholmspartiet motsätter sig kraftigt, det vill säga att kommunen inte bör sälja av mark i närhet av vår unika skärgårdsmiljö i syfte att kortsiktigt erhålla finasiella medel som täcker upp för de investeringar som genomförs inom kommunen, se vår reservation under rubriken motiner och reservationer som beskriver vårt ställningstagande mer i detalj.

Vidare är förväntningar på de företroendevalda politiker inom en kommun att de förmår balansera ekonomi och externa avsikter mot behov och önskemål som våra medborgare står för, för vem skulle annars göra det? Som politiker är det icke lämpligt att frångå samförstånd och kompromisslösningar för att ingå i en politisk allians, poäng är att varje enskild företroendevald politiker förväntas förvalta sitt mandat på ett för medborgarna tillfredställande sätt.

Sammanfattningsvis, enligt Waxholmspartiet är en folkomröstning ingalunda oansvarigt eller en onödig kostnad. Tvärtom – vardagens demokrati är minst lika viktigt i Vaxholm som valdagens.