Motion avseende bibehållande av kommunal väg på Rindö

Lantmäteriet har av Vaxholms stad fått i uppdrag att genomföra en anläggningsförrättning som ett led i att göra Militärvägen och Byviksvägen på Rindö till en gemensamhetsanläggning, som för över underhållsansvaret från kommunen till de boende kring dessa vägar (enskild väg).

Området i anslutning till Militärvägen på Rindö har redan fyra vägföreningar som håller respektive vägavsnitt i skick med egna medel (Röräng, Rindöbacken, Rindö by och Ekudden). Röräng har direkt förbindelse med Rindövägen och behöver inte använda Militärvägen.

Rörängsborna utgör en stor del av de boende i närheten av vägen, varför de kvarvarande ägarna, som måste nyttja militärvägen, för att komma till allmän väg, får en betydande ekonomisk belastning.
Waxholmspartiets motförslag

Med hänsyn till ovanstående, med bilagor, motionerar Waxholmspartiet för att, Nämnden fattar beslut om att Lantmäteriets anläggningsförrättning avbryts och att kommunens huvudmannaansvar kvarstår.

För WP i nämnden för Teknik Fritid och Kultur