Rindöbo lämnar en fråga till allmänhetens frågestund i KF 2019-04-08. Blev avvisad på felaktiga grunder!

Fråga till allmänhetens frågestund
BAKGRUND
I rivningslovet för Norrbergsskolan (2016-12-14 §136) står det att byggherren
har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och
beslut följs. Det innebär till exempel att byggherren ska se till att lovet följs och
att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kraven som avses finns i bl.a. planoch
bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets
byggregler.
Asbestsanering är ett omfattande arbete att utföra på ett säkert och lagenligt
sätt, och kräver ett särskilt tillstånd av Arbetsmiljöverket (AFS 2006:1). Arbete
med rivning/sanering/borttagande av asbest skall bedrivas enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Rivning kan endast påbörjas när
rivningstillstånd erhållits och information lämnats till Arbetsmiljöverket om när
och hur rivningen ska ske. Att sanera asbest är mycket kostsamt.
Byggprodukter och material med asbest är sällan märkta, vilket gör det svårt
att avgöra om det finns risk att utsättas för asbestdamm när man renoverar
eller river en byggnad. Det krävs därför en asbestinventering och utredning när
man avser att renovera eller riva en byggnad där asbest misstänks. I byggnader
byggda före år 1977 måste man räkna med att det kan finnas asbest. Asbest är
helt förbjudet att använda i Sverige sedan 1982.
Norrbergskolan byggdes på 1950-talet, med tillbyggnader och renoveringar
under -60 och -70 talet. Asbest hade sin storhetstid under dessa decennier, då
det var en av sin tids modernaste brandskydds- och isoleringskomponenter i
byggnader.
Asbest i befintliga konstruktioner är ofarlig. Frigjord asbest (genom till exempel
rivning) är däremot mycket farlig vid inandning. Partiklarna är osynliga och
sprids lätt med vinden till omgivningen. Hälsofaror i olika former av lungcancer
visar sig vanligtvis ca 15-35 år efter exponering.
I Norrbergets omedelbara omgivning finns två förskolor, en grundskola, ett
flertal enfamiljs- och flerfamiljshus, samt äldreboenden. Hundratals barn och
vuxna riskerar att exponeras mot asbest vid en rivning av Norrbergets
byggnader.
Enligt lagen är det byggherrens och fastighetsägarens ansvar att inför rivning
kontrollera om det finns asbest i en byggnad, samt att se till att denna hanteras
korrekt. Vaxholms stad har en lagstadgad skyldighet att utreda omfattningen av
asbest i Norrbergets byggnader, innan beslut om rivning verkställs. Befintligt
underlag angående asbest är klart otillräckligt. En fullständig och oberoende
utredning om asbest i Norrbergets byggander måste därför snarast beställas.
Resultatet av denna utredning måste användas som underlag för en detaljerad
kostnadsberäkning då det är Vaxholms stad som står för samtliga eventuella
rivningskostnader, inklusive asbestsanering.
Att sanera asbest på ”löpande räkning” är oacceptabelt och ansvarslös då
asbestsanering tillhör ett av de mest kostsamma arbetsmoment inom
byggbranschen.
FRÅGOR

 1. Av vilket företag har Vaxholms stad beställt en oberoende
  asbestutredning för att fastställa omfattningen av asbest i Norrbergets
  byggnader?
 2. Var finns denna asbestutredning?
 3. Vilket tillståndsinnehavande saneringsföretag kommer att anlitas för
  sanering av det asbest som identifieras?
 4. Vad kommer asbestsaneringen att kosta Vaxholms stad?
  Christopher Day
  Rindö