VÅRA POLITIKER

Waxholmspartiet – för Waxholmare

Förtroendevalda 2019 - 2022

Mandatperiod 2019-01-01 – 2019-12-31

(i de flesta fall, se Vaxholms stads förtroendemannaregister)

led KF, ers KF Vb, ers KS AU, ers KS PLU

ers KF, led SN, led BUN

Carlsson Katarina

ers SN

ers SBN

led SBN

nämndeman Attunda tingsrätt

led KF, ers KS, ers TFK, ers SBN

Fernqvist Ulla 

ers SN, ers BUN, led valnämden

Fridblom Inger

ers TFK, ers SRMH

led KF, led KS, led KS PLU, led SN, ers SN utskott

ers KF, ers BUN, ers valnämnden

ers KF, led SN, led BUN, oppositionsrepr. KFR/KPR

ers KF

Gunnar Moberg

ers SBN

led KS, led KS AU, led KS PLU, led KS NLB

Oldengren Elisabeth

Revisor

Petterson Katarina

ers TFK, ers SN

Sundström Donald

led TFK, led SBN

led KF, ers KS, led TFK, ers Arvodeskommitén

Åsblom Stefan

led TFK

KF   = kommunfullmäktige

KF Vb = kommunfullmäktiges valberedning

KS = kommunstyrelse

KS AU = kommunstyrelsens arbetsutskott

KS PLU = kommunstyrelsens planeringsutskott

SN   = socialnämnd

BUN   = barn- och utbildningsnämnd

SBN   = stadsbyggnadsnämnd

TFK   = nämnd för teknik, fritid och kultur

NLB = näringslivsberedning

SRMH = Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

För övriga förtroendeuppdrag besök Vaxholms kommuns hemsida.

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018
Stäng