VÅRT VAXHOLM

 Vi står för en politik som främjar medborgarinflytande, långsiktigt hållbar ekonomi, genomtänkt stadsplanering och infrastruktur.

Demokrati

I vårt Vaxholm ska vi lyssna på invånarna i stället för att tysta dem!

Kommunpolitik ska vara nära folket!

Information ska vara tydlig och tillgänglig, folkinitiativ ska uppmuntras. Långsiktiga frågor ska förankras i breda överenskommelser.

Lagar, riktlinjer och intentioner för demokratiska processer ska följas.

Ekonomi

I vårt Vaxholm ska vi skapa en sund och hållbar ekonomi utan skuldberg till våra barn!

Stadens ekonomi ska vara sund och långsiktig. Den kraftiga befolkningstillväxten hitills har resulterat i ökande lån, både totalt och per invånare. Dessa är nu på alarmerande nivåer och fortsätter att växa de kommande åren. Vi måste rätta oss efter verkligheten och minska på tillväxttakten i Vaxholm.

Stadsbyggnad och stadsmiljö

I vårt Vaxholm finns småstadens trygghet i kulturhistorisk charm!

Byggpolitiken i Vaxholm ska präglas av lyhördhet, transparens och kommunikation med medborgarna. 

De unika värden som Vaxholm förknippas med ska stärkas. 

Infrastruktur

I vårt Vaxholm finns en väl fungerande infrastruktur

Vaxholm ska växa i takt med insfrastrukturen. Vägar, länstrafiken, sjötrafiken och VA måste lösas innan problemen blir större. 

Ytorna i kommunen ska räcka till för både Vaxholmare och turister.

I Vaxholm ska en sund ekonomi ge förutsättningar för bevarandet av skärgårdsstadens kulturhistoriska charm med en genomtänkt stadsplanering!

© Waxholmspartiet 2018