Wp lämnar en reservation i KS 2019-03-21 tillsammans med Vänsterpartiet

Reservation gällande ärende 2, “Rivning av byggnader på Norrberget – genomförandebeslut”

Kommunstyrelsen 2019-03-21